WaCaDe Regulamin

Regulamin programu zasady użytkownika strony www

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU WACADE-LICENCJA NIEWYŁĄCZNA. PONIŻSZE ZAPISY REGULAMINU OKREŚLAJĄ WARUNKI, NA JAKICH LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA LICENCJOBIORCY PROGRAM KOMPUTEROWY WACADE DO KORZYSTANIA. JEŻELI LICENCJOBIORCA NIE WYRAŻA ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIELENIA LICENCJI co do wersji testowej lub licencji niewyłącznej umownej, NIE MOŻE INSTALOWAĆ, ANI UŻYWAĆ PROGRAMU WACADE W WERSJI TESTOWEJ LUB NA WARUNKACH LICENCJI UMOWNEJ. KAŻDORAZOWE UŻYCIE PROGRAMU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ . Wszelkie prawa autorskie do Programu przysługują Licencjodawcy i są prawnie chronione. Zakazane jest korzystanie z Programu - praw autorskich Licencjodawcy z naruszeniem Regulaminu albo odpowiednio Regulaminu i Umowy, w tym zwłaszcza: udostępnianie, kopiowanie, zmienianie, wykonywanie praw zależnych. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy każdego użytkowania przez Licencjobiorcę Programu WACADE (zw. dalej WACADE lub Programem). Umowa udzielająca licencji zawierana jest dodatkowo na użytkowanie Programu udzielenie licencji odpłatnie lub w wersji testowej. Aktualizacje – nowe wersje Programu, aktualizacje lub poprawki albo korekty błędów Programu. Licencja – prawo udzielone Licencjobiorcy przez Licencjodawcę na podstawie odrębnych postanowień umownych do korzystania z Programu na warunkach niniejszego Regulaminu lub wskazanych w Umowie zarówno w wersji testowej jak i na podstawie Umowy- przez okres udzielenia Licencji. Uprawnienie zawsze obejmuje licencję niewyłączną i nieprzenoszalną uprawniająca Licencjobiorcę do używania Programu wyłącznie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie. Licencjodawca - Piotr Goryniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Goryniak akład Handlowo Usługowy, ul. Długa 6, Luboń 62-030, posiadający NIP 7830005088. Licencjobiorca – każdy użytkownik Programu, osoba fizyczna lub prawna, która weszła w posiadanie Programu do używania w wersji testowej albo na okres udzielenia Licencji; Program – Program komputerowy WACADE wraz z towarzyszącą mu dokumentacją, załącznikami bez względu na formę. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z Programu, a każdorazowe korzystanie z niego przez Licencjobiorcę oznacza jego pełną akceptację . Utwór – każde dzieło lub jego część, rezultat działań Licencjobiorcy w Programie, projekt, wizualizacja, stworzone przy użyciu Programu, bez względu na formę jego zapisu, odczytu, nośnik użytkownika, Umowa- odrębna umowa na korzystanie z Programu – udzielająca prawa do korzystania przez Licencjobiorcę z Programu na zasadach w niej wskazanych (wersja testowa –albo Umowa na czas używania Programu przez Licencjobiorcę na zasadach w niej określonych – odpłatna, każda na okres ustalony przez strony). * Licencjodawca jest wyłącznym właścicielem Programu (autorskich praw majątkowych), na który udzielana jest przez niego Licencja (niewyłączna i nieprzenoszalna) na korzystanie z Programu w wersji testowej lub podstawie Umowy na zasadach określonych w tych dokumentach . Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, że: 1.1. Wyłącznym właścicielem praw autorskich majątkowych do Programu jest Licencjodawca, a Licencjobiorca jest uprawniony jedynie do korzystania z niego na zasadach określonych w Regulaminie i odrębnych Umowach, przy tym zawsze będzie on co najwyżej Licencjobiorcą niewyłącznym, bez prawa do przenoszenia praw do Programu. Licencjodawca zachowuje wszystkie prawa nie udzielone jednoznacznie Licencjobiorcy w Regulaminie lub odrębnej Umowie. 1.2 Produkt jest chroniony przepisami prawa, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 1.3. Wszystkie kopie Programu, bez względu na sposób wykonania są własnością Licencjodawcy. Licencjobiorca oświadcza, że nie będzie w żaden sposób kwestionować praw Licencjodawcy do Programu, nie będzie też się na nim wzorował, korzystał z niego w inny sposób lub w innym celu niż to wynika z Regulaminu lub Umowy, a nadto, iż będzie podejmował wszelkie kroki w celu uniemożliwienia korzystania z Programu wykorzystywanego przez niego – chronił dostęp przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. 1.4. Licencjobiorca oświadcza i akceptuje, że odpowiada za zabezpieczenie komputera lub innych urządzeń używanych do Programu, w tym na wypadek utraty kontroli nad nimi, utraty sprzętu , jak i ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie danych swoich klientów wykorzystywanych w Programie oraz przyjmuje do wiadomości, że jest administratorem ich danych osobowych. Licencjobiorca celem zaktywowania Programu, jak i losowo co kilka uruchomień Programu zobowiązany jest udostępnić do urządzenia, na którym dokonano instalacji Programu Internet – celem korzystania z Programu. 1.5. Oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Programu zostało wskazane w ust. poniższym, przy czym Licencjobiorca oświadcza, że posiada prawa do ww. oryginalnego oprogramowania i korzysta z niego tylko na podstawie licencji udzielonych przez odpowiedniego licencjodawcę. 1.6. Wymogi co do urządzenia rozdzielczość ekranu 1920x1080, 64GB pamięci RAM i karta graficzna 32GB i Windows 10, internet. Licencjodawca wskazuje, że Program rozpoznaje i odczytuje unikalne dane urządzenie, na którym jest zainstalowany Program i nie będzie działać na innym lub zmodyfikowanym urządzeniu. Nie jest możliwe zatem przenoszenie Programu na inne urządzenie, co Licencjobiorca w pełni rozumie oraz akceptuje i nie wnosi on w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, ani uwag, podobnie w razie zagubienia tego urządzenia lub jego uszkodzenia. 1.7. Licencjobiorca instaluje Program na własną odpowiedzialność, powinien przed instalacją Programu uprawnić się, że posiadane urządzenie jak i jego oprogramowanie nie spowoduje konfliktu w środowisku informatycznym z Programem - Licencjodawca nie posiada wiedzy o środowisku informatycznym Licencjobiorcy - a przed instalacją Programu, Licencjobiorca zobowiązuje się wykonać kopie zapasowe i archiwizację posiadanych zasobów oraz podjąć inne czynności w celu zabezpieczenia własnych danych przed ich utratą. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechania lub działania Licencjobiorcy w tym zakresie, jak i za ich prawidłowość, zagubione dane, ich usunięcie ze środowiska informatycznego , za wyjątkiem odpowiedzialności za Program. 1.8. Licencjobiorca jakiekolwiek niepoprawne działanie Programu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Licencjodawcy poprzez stronę internetową www.wacade.com 1.9. Licencjodawca oświadcza, a Licencjobiorca w pełni akceptuje i ma świadomość tego, że Program jedynie ułatwia prace projektowe, wspomaga w poprawnym uzyskiwaniu wymiarów, jednak Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane, ich prawidłowość, kolorystykę, gatunek, dostępność, wprowadzone dane - dane w Programie mają jedynie charakter pomocniczy, poglądowy, wspierający pracę Licencjobiorcy. 1.1.1 . Licencjodawca Programu zastrzega sobie prawo po jego zainstalowaniu i uruchomieniu przez Licencjobiorcę do pobierania na e-mail Licencjodawcy danych i indywidualnych cech: komputera (nr seryjny, mac itp), Oprogramowania, systemu - danych identyfikujących Licencjobiorcę: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP itp. - data opłacenia licencji, konfiguracji oprogramowania i działania Programu czy innych koniecznych danych do wykonania przedmiotu Umowy dot. aplikacji na urządzeniu Licencjobiorcy - wyłącznie na potrzeby prawidłowego przedmiotu Umowy poprzez okresowe automatyczne wysyłanie próbek - działanie w tle aplikacji Programu, na co niniejszym w pełni wyraża zgodę Licencjobiorca. Program umożliwia zautomatyzowane przesyłanie do Licencjodawcy danych konfiguracyjnych, błędów diagnostycznych, systemowych, zgłoszeń uwag użytkownika, związanych z funkcjonowaniem Programu, co niniejszym Licencjobiorca w pełni akceptuje. 1.1.2. Licencjodawca Programu nie pobiera żadnych danych personalnych klientów Licencjobiorcy czy innych danych poufnych z bazy klientów Licencjobiorcy w jakimkolwiek czasie. 2. LICENCJA 2.1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej Licencji na korzystanie z Programu zgodne z Regulaminem lub Umową, a ten ją przyjmuje na warunkach wskazanych w Regulaminie lub Umowie na terenie Europy. 2.2. Program obsługuje bazy danych, w tym materiałów, sprzętu i mebli , wykorzystuje zastrzeżone wzory, nazwy i znaki towarowe podmiotów trzecich. Licencjobiorca korzystając z Programu nie uzyskuje żadnych praw do jakiegokolwiek wykorzystania tychże produktów, wzorów, nazw, znaków i innych utworów podmiotów trzecich w sposób wykraczający poza użycie ich we własnych pracach projektowych wyłącznie za pomocą Programu. Jakiekolwiek użycie ww. przez Licencjobiorcę w zakresie wykraczającym poza ww. każdorazowo wymaga odrębnych ustaleń i zgody tego podmiotu trzeciego. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec tych podmiotów za swoje bezprawne działania, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Licencjodawcy z tego tytułu. 2.3. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Programu wyłącznie w celu użytkowania go i tworzenia Utworów wyłącznie na własny użytek lub zastosowania Programu w praktyce projektowej. 2.4. Licencjobiorca nie ma prawa do kopiowania i instalowania Programu, a instalowanie wersji testowej może mieć miejsce tylko jednorazowo przez Licencjobiorcę na jednym urządzeniu . 2.5. Licencjobiorca w celu Aktualizacji Programu wyraża zgodę na przerwy niezbędne i konieczne w działaniu Programu, jak i na przesyłanie przez Program do Licencjodawcy, przy włączonym połączeniu internetowym następujących danych dotyczących zainstalowanego Produktu: rodzaj Licencji, czas instalacji, numer wersji, wersja językowa, indywidualne cechy urządzenia, wersja systemu operacyjnego itp. 3. DOSTĘP 3.1. Program uruchamiany jest za pomocą indywidualnych danych dostępowych przydzielanych dla Licencjobiorcy. 3.2. Po zainstalowaniu Programu i wprowadzeniu danych identyfikujących , Licencjobiorca generuje w Programie KOD, który przekazuje na e-mail Licencjodawcy odpowiednio wraz z dowodem uiszczenia opłaty - w razie Licencji odpłatnej. Licencjodawca przesyła zwrotnie KOD z nadaną na określony czas Licencją. Po upływie okresu udzielenia Licencji następuje automatyczna blokada dostępu do Programu, która może zostać zdjęta po odnowieniu Licencji wg zasad powyższych . 3.3.Licencjobiorca nie ma możliwości zmieniać tych danych Licencjobiorca zobowiązany jest chronić dane dostępowe przed dostępem osób trzecich, jak i nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim. W razie naruszenia tego postanowienia przez Licencjobiorcę, ponosi on pełną odpowiedzialność za działania osób trzecich w ww. okolicznościach, jak za działania lub zaniechania własne. 4. OGRANICZENIA i ZAKAZY, SANKCJE 4.1. Licencjobiorca nie może używać Programu wbrew Regulaminowi lub Umowie, a zwłaszcza: a) adaptować, modyfikować, korygować, nanosić zmiany, wzorować się na Programie albo jego części, b) rozpowszechniać, kopiować, w inny sposób przekazywać lub udostępniać Program lub dowolną jego część, wynajmować, wydzierżawiać lub użyczać Program albo jego część lub przekazywać go jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez względu na podstawę faktyczną lub prawną, chyba, że to wynika z odrębnej Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, c) zmieniać, usuwać, w jakikolwiek sposób ograniczać ujawnione w Programie lub Utworach elementy identyfikujące Program, Licencjodawcę, jak i podmiot trzeci wskazany w Programie. 4.2. Za naruszenie któregokolwiek z ww. postanowień wskazanych w ust. 3 i 4 Licencjobiorca zapłaci na rzecz Licencjodawcy karę umowną w kwocie 150.000 zł w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty na rachunek tam wskazany. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Licencjodawcy do dochodzenia od Licencjobiorcy zapłaty odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych. 5. POZOSTAŁE UREGULOWANIA 5.1. Licencja wygasa automatycznie po upływie okresu jej obowiązywania. Jeśli Licencjobiorca naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu, Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania stosunku prawnego oraz do wykonania wszelkich innych praw i zastosowania wszelkich innych środków prawnych przysługujących mu w takiej sytuacji. W razie anulowania Licencji Licencjobiorca musi natychmiast usunąć lub zniszczyć Program z urządzenia. 5.2.LICENCJOBIORCA) PRZYJMUJE PROGRAM W STANIE TAKIM, W JAKIM ZOSTAŁ MU ON DOSTARCZONY, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA. LICENCJODAWCA , ANI WŁAŚCICIELE STOSOWNYCH PRAW AUTORSKICH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. LICENCJODAWCA, ANI ŻADNA INNA OSOBA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY LUB, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE POZBAWIONE BŁĘDÓW, NIEZAKŁÓCONE. LICENCJOBIORCA BIERZE NA SIEBIE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW LICENCJOBIORCY ORAZ ZA PRZEPROWADZENIE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA, ZA JEGO UŻYCIE I ZA SKUTKI TEGO UŻYCIA. 5.3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane lub jest obarczone wadą prawną, nieważne czy niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu są ważne i skuteczne, a to obarczone wadą prawną zostanie zastąpione innym, ważnym najpełniej odzwierciedlającym cel zapisu. 5.4. Strony ustalają, że jeśli przepisy prawa bezwzględnie wiążące nie stanowią inaczej- właściwym do rozpoznania sporów między stronami jest sąd polski, w Poznaniu, a prawem właściwym jest prawo polskie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Programu .


Przesłane poprzez strony serwisów www.WaCaDe.com pytania, komentarze, dane z formularza kontaktowego i/lub inne dane od użytkowników online, użytkownicy zgadzają się i mogą udostępniać dane osobowe np. imię, nazwisko nr telefonu, adres pocztowy lub/i e-mail, Właścicielowi serwisu jak i firmom partnerskim a także w celach marketingowych itp. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). "ZHU Piotr Goryniak nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisów, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialnościi informacje zawarte na stronach www.WaCaDe.com są przedstawione wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ZHU Piotr Goryniak w celu uzyskania szczegółowych informacji, ponadto firma nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych firm trzecich wskazywanych w w/w serwisach. Dane i informacje zawarte w na stronach serwisów służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które "ZHU Piotr Goryniak" uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą firmy i nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych serwisach informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisów. Firma zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie i oprogramowaniu ponosi sam użytkownik. "ZHU Piotr Goryniak" nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w serwisów jak i oprogramowania a użytkownik sam zabezpieczy swoje urządzenia itp. Polityka cookies Dotyczy plików cookie i odnosi się do stron internetowych firmy ZHU Piotr Goryniak. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, - utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" oraz "stałe". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy Panią/Pana poinformować, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "ZHU Piotr Goryniak szafy przesuwne zabudowy garderoby" Luboń Długa 6, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów (sprzedaży, zlecenia, świadczenia usług, dostawy) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie, 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy oraz art.6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy partnerskie i konieczne do realizacji zlecenia wykonania projektu szafy wnękowej garderoby na zamówieni i drzwi przesuwnych na wymiar, 5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm, 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia), 8) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.